We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
Welcome to Mizuno in EMEA
Not in EMEA? Select your country!
  • EMEA
 
  • Select language
  • en
 
 
 
 

Distribution

Mizuno Corporation - Distribution Policy

Effective : 1st June 2016

Product Segmentation Policy

1. Mizuno reserves the right to deliver certain product (in particular but without limitation those with new innovative technology features) to certain types of customers only by segmenting the line of products on the basis of reasonable commercial and entrepreneurial considerations. This may also apply in the event of launches of new models introduced to the European market.

2. These Specific Terms shall become effective from 1st June, 2016 onward and shall amend Mizuno’s respective general terms of sale and delivery in force in the territory the respective European retail customer of Mizuno (hereinafter “the Retail Customer”) is performing its business activities (hereinafter “the General Terms”).

3. The acceptance of products by the Retail Customer supplied by Mizuno after these Specific Terms came into force, shall be also deemed as acceptance of these Specific Terms by the Retail Customer.

4. Mizuno reserves the right to change and/or to amend the Specific Terms in the future or to entirely replace them by a newer version (hereinafter “the Modification”) at Mizuno’s discretion, but undertakes to inform the Retail Customer upon such Modification prior to its effectiveness.

Legal Justification

1. Relevant Legal Framework and Regulations, Governing Legal Pricipiles:
a. Articles 101 – 105 on the Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU) which deals with abuses of market dominant positions of commercial undertakings
b.Mizuno’s European product segmentation policy towards its retail customers falls within the category of vertical relationships, since within the supply chain we as a manufacturer and supplier of sporting goods are acting at a ‚higher level than a retailer, it is a downstream relationship for us.
c.These vertical dealings and commercial operations are viewed and examined on the basis of the above-quoted articles of the TFEU in the light of the Group Exemption Regulation Vertical (EU) of April 20, 2010 (VBER2010.

2.Market shares/Definition of the Relevant Market and its Relevance for Mizuno’s European Distribution Scheme:
a.It is of high importance to emphasize in this context that all these aforementioned European and national antitrust law provisions only apply for market dominating companies, unless vertical policies , practices and contractual arrangements constituted a severe violation of applicable antitrust laws (i.e. so-called ‚hardcore infringements or black clauses‘ in contracts or other commercial dealings between a supplier and its retailers).
b.The freedom to contract principle, which is a European constitutonally guaranteed right as one facet of each commercial operator‘s entrepreneurial freedom to shape its business relations at its discretion applies for many smaller to medium-sized companies within the European Union. This implies that the brand owner is entitled to reject entering or to stop doing business with an actual customer without any need to provide a reason for this behavior. In this category there is no discrimination issue, which needs to be observed by choosing business partners, no obligation to supply somebody with certain products or to be kind of forced by mandatory laws to serve certain channel of retailers group.
i.Such freedom does however no more exist or is restrained by applicable cartel laws, if certain thresholds (=market shares) are exceeded. The basic principle is that a market share exceeding 30% in the so-defined product and geographic market would create a market dominating position.
c.As Mizuno does NOT hold a market share of +30% and is therefore not in a market dominate position, it is under the laws of the EU, allowed to operate a product segmentation policy.

​NL Mizuno Corporation - Distributiebeleid

Effectief: 1 juni 2016

Beleid inzake Productsegmentatie

1. Mizuno behoudt zich het recht een bepaald product (met name maar zonder beperking die producten met nieuwe, innovatieve technologische functies) aan een bepaald soorten klanten te leveren enkel door assortiment producten te segmenteren op basis van redelijke commerciële en ondernemingsoverwegingen. Dit kan tevens van toepassing zijn bij de invoering van nieuwe modellen die op de Europese markt gebracht worden.

2. Deze Specifieke Voorwaarden gaan vanaf 1 juni 2016 in en wijzigen de respectieve algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Mizuno die gelden op het grondgebied waar de respectieve Europese particuliere klant van Mizuno (hierna “de Particuliere Klant” zijn zakelijke activiteiten uitvoert (hierna “de Algemene Voorwaarden”).

3. De aanvaarding door de Particuliere Klant van producten geleverd door Mizuno nadat deze Specifieke Voorwaarden van kracht werden, zal tevens als aanvaarding van deze Specifieke Voorwaarden door de Particuliere Klant worden geacht.

4. Mizuno behoudt zich het recht in de toekomst de Specifieke Voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen of om deze Voorwaarden volledig te vervangen door een nieuwere versie (hierna “de Modificatie”) naar wens van Mizuno, maar verbindt zich ertoe de Particuliere Klant over een dergelijke Modificatie op de hoogte te stellen alvorens deze Modificatie effectief wordt.

Wettelijke Rechtvaardiging

1.Geldend Wettelijk Kader en Geldende Regelgeving, Heersende Rechtsbeginselen:
a.Artikelen 101 – 105 inzake het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) over schendingen van machtsposities op de markt met betrekking tot commerciële ondernemingen
b.Het Europese beleid van Mizuno inzake productsegmentatie voor zijn particuliere klanten valt binnen de categorie van verticale relaties, aangezien binnen de leveringsketen wij als producent en leverancier van sportartikelen ‘op een hoger niveau dan de klant’ werkzaam zijn, het een stroomafwaartse relatie voor ons is.
c.Deze verticale transacties en commerciële activiteiten worden op basis van de hierboven geciteerde artikelen inzake het VWEU bekeken en bestudeerd in het licht van de Verticale Groepsvrijstellingsverordering (EU) van 20 april 2010 (VBER2010).

2.Marktaandelen/Definitie van de Relevante Markt en zijn Relevantie voor de Europese Distributieregeling van Mizuno:
a.Het is van groot belang om in dit verband te benadrukken dat al deze hiervoor genoemde Europese en nationale antitrustwetbepalingen enkel van toepassing zijn op bedrijven die de markt domineren, behalve wanneer verticaal beleid, praktijken en contractuele regelingen een ernstige schending van toepasselijke antitrustwetten vormden (i.e. zogenaamde ‘hardcore inbreuken of zwarte clausules’ in contracten of andere commerciële transacties tussen een leverancier en zijn klanten).
b.Het principe van contractvrijheid, hetgeen een Europese grondwettelijk gewaarborgd recht is, aangezien één facet van de vrijheid van iedere commerciële exploitant om naar eigen goeddunken zijn zakelijke relaties te vormen, van toepassing is op vele kleine tot middelgrote bedrijven binnen de Europese Unie. Dit betekent dat de merkeigenaar het recht heeft betreden te weigeren of te stoppen zaken te doen met een eigenlijke klant zonder hiervoor een reden te moeten geven. Binnen deze categorie is geen kwestie van discriminatie, hetgeen in acht moet worden genomen door zakelijke partners te kiezen, zonder verplichting om iemand bepaalde producten te leveren of door dwingend recht verplicht te zijn aan een bepaalde groep detailhandelaren te leveren.
i.Een dergelijke vrijheid bestaat echter niet meer, of wordt beperkt door toepasselijke kartelwetgeving, indien dergelijke drempels (=marktaandelen) overschreden worden. Het uitgangspunt is dat een marktaandeel dat in de desbetreffende product- en geografische markt de 30% overschrijdt, een dominerende positie op de markt zou creëren.
c.Aangezien Mizuno NIET een marktaandeel van +30% vertegenwoordigt en daardoor niet een dominerende positie op de markt heeft, is het volgens de wetten van de EU geoorloofd een beleid inzake productsegmentatie te voeren.


Sign up to be the first
to know about exclusive Mizuno offers, new arrivals and events
Send