運営ポリシー

VILKÅR OG BETINGELSER MIZUNO CORPORATION (UK)

1. Definitioner

I disse betingelser:

Betyder "firmaet" Mizuno Corporation (UK), Mizuno House, 612 Reading Road, Winnersh, Wokingham, Berkshire RG41 5HE, United Kingdom. Betyder "køber" den virksomhed, det firma eller den individuelle agent, som er specificeret på næste side. Betyder "varerne" de produkter inklusive alt golf- og sportstilbehør, som leveres af firmaet.

 

2. Betingelsernes gyldighed

Alle ordrer accepteres kun på de vilkår, som er beskrevet nedenfor. Køberen accepterer, at disse vilkår gælder for forhold mellem ham selv og firmaet med udelukkelse af alle andre vilkår. Ingen variation eller indskrænkning af disse vilkår eller af kontrakten er gyldig, medmindre det aftales skriftligt med en af de øverste chefer eller af firmaets administrerende direktør.

 

3. Salgsbetingelser

Køberen accepterer hermed varernes eksklusive karakter og de fordele, som er forbundet hermed ud fra firmaets nøje udvælgelse af dets detailbutikker. De varer, som leveres af firmaet, vil kun blive solgt af køber til den brede offentlighed via købers egne detailbutikker. Uden forudgående skriftlig aftale med firmaet er det ikke tilladt for køber at sælge eller på anden vis skaffe sig af med varerne til andre engros- eller detailbutikker eller andre distributører eller via postordre. Manglende overholdelse af denne betingelse giver firmaet ret til at ophøre med at levere yderligere varer til køber, uanset om der er afgivet bestillinger på disse eller ej.

Køber skal drive en ægte, permanent golf-/sportsudstyrsbutik, hvor forbrugerne kan se, undersøge, teste og købe Mizuno-produkter.

Køber skal ansætte tilstrækkeligt med personale med passende uddannelse i Mizuno-produkter til at sikre det rette niveau af kundeservice til forbrugerne svarende til Mizuno-mærkets og -produkternes kvalitets-image.

 

4. Repræsentation

Ingen medarbejder eller agent for firmaet andet end en af firmaets øverste chefer er berettiget til at foretage udtalelser om, give garantier for eller repræsentere varerne. Køber er derfor ikke berettiget til at påberåbe sig eller søge at påberåbe sig nogen udtalelse, garanti eller repræsentation foretaget af en medarbejder eller en agent for firmaet andet end en af de øverste chefer.

 

5. Priser

Prisen på de leverede varer er den relevante pris, der fremgår af firmaets prisliste gældende på leveringsdato, og firmaet forbeholder sig ret til at ændre prislisten fra tid til anden uden varsel. Alle priser er eksklusive moms. Køber skal registrere eventuelle fakturaforespørgsler hos firmaet inden for 28 dage efter fakturadato. Derefter forfalder fakturaen til betaling på den oprindelige forfaldsdato.

 

6. Vilkår

(i)     Firmaet har ret til at fakturere køber for prisen på varerne ved eller på et hvilket som helst tidspunkt efter levering af varerne, medmindre varerne skal afhentes af køber, eller køber fejlagtigt ikke tager imod leveringen af varerne, i hvilket tilfælde firmaet har ret til at fakturere køber for prisen på et hvilket som helst tidspunkt, efter at firmaet har meddelt køber, at varerne er klar til afhentning, eller firmaet har tilbudt at levere varerne (alt efter omstændighederne).

(ii)     Køber betaler prisen for varerne (uden rabat eller modregning) ved slutningen af måneden efter firmaets fakturadato, eller i henhold til de vilkår, der står beskrevet på næste side, hvis disse er anderledes, uagtet at levering muligvis ikke har fundet sted, og retten til varerne ikke er overgået til køber. Betalingstidspunktet er afgørende for kontrakten. Kvittering på betaling udstedes kun på anmodning.

(iii)    Hvis køber undlader at foretage rettidig betaling, har firmaet ret til, uden at det berører firmaets eventuelle andre rettigheder eller retsmidler, at: a) annullere kontrakten eller afbryde eventuelle yderligere leveringer til køber; b) reservere eventuelle betalinger foretaget af køber til en sådan betaling af varerne (eller de leverede varer i henhold til en eventuel anden kontrakt mellem køber og firmaet), som firmaet finder det passende (uagtet eventuel påstået reservation af køber); c) pålægge et administrationsgebyr på tilbagesendte, ubetalte checks eller direkte debit-transaktioner; og d) pålægge køber morarenter (både før og efter en eventuel dom) på det ubetalte beløb til en rente af 3 % pro anno over Lloyds Banks grundlagsrente fra tid til anden, indtil den fulde betaling er foretaget. En del af en måned, der anses for en fuld måned med det formål at beregne renter.

 

7. Rabatter

Eventuel rabat på omgående betaling, som vist på næste side, kan kun gives, når betalingen foretages på den dato, der står angivet. Rabatter, når de er relevante, kan kun ydes på varerne, og der gives under ingen omstændigheder rabat på ekstra omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med ændringer, reparationer eller fragt.

 

8. Bestillinger

Alle bestillinger er genstand for firmaets accept og betinget af varernes tilgængelighed. Modtagelse af bestillinger udgør ikke en garanti fra firmaet om levering af varerne, og firmaet forbeholder sig retten til at annullere enhver bestilling uden hæftelse, hvis de varer, der efterspørges af køber, ikke er tilgængelige. Bestillinger på mindre end 2500 DKK er genstand for firmaets standardadministrationsgebyr gældende ved leveringsdato.

 

9. Leveringsdatoer

Levering foretages så hurtigt som muligt efter afgivelse af bestilling, men der hæftes ikke for eventuelt tab ved forsinket levering. Leveringsdatoer angives kun som en generel oplysning.

 

10. Rejsesvind

Krav på transportskader kan meddeles firmaet skriftligt inden for syv dage efter modtagelse af varerne: I tilfælde af rejsesvind skal dette meddeles firmaet skriftligt inden for fjorten dage efter den forsendelsesdato, der står angivet på de(n) relevante faktura(er).

 

11. Risiko

Risiko for tab eller skade af nogen art af eller på varerne overgår til køber ved levering af varerne til det sted, der anvises af køber. Men hvor dette vilkår er blevet udtrykkeligt modificeret af en særskilt kontrakt indgået mellem firmaet og køber, gælder vilkårene i den kontrakt.

 

12. Ændringer af produktserier

De produktserier, der står angivet her eller i firmaets brochurer, er genstand for tilbagetrækning eller ændringer af firmaet uden varsel, og firmaet forbeholder sig ret til at foretage ændringer, uden at firmaet holder køber skadesløs.

 

13. Ejendomsret

(i) Firmaet beholder ejendomsretten til varerne, og den overgår ikke til køber, og køber opbevarer varer leveret til køber som depositar for og på vegne af firmaet, indtil firmaet har modtaget kontant betaling eller betaling som disponible midler af den fulde pris for varerne og alle andre varer, som efter aftale skal sælges af firmaet til køber, og for hvilke betalingen forfalder på det tidspunkt (uanset om varerne leveres i delleveringer, hvoraf nogle er blevet betalt af køber), og indtil det tidspunkt opbevarer køber varerne separat eller på anden måde, så varerne hurtigt kan identificeres som firmaets ejendom, og køber på firmaets anmodning enten overdrager varerne til firmaet eller lader firmaet tilbagetage varerne og efterfølgende sælge dem.

(ii) Efter eventuelt videresalg af en hvilken som helst vare foretaget af firmaet i henhold til, at afsnit (i) ovenfor gøres gældende, hvis indtægterne fra salget overstiger restkøbesummen på varerne, som tilkommer firmaet fra køber, betaler firmaet det overskydende beløb til køber efter fradrag af omkostninger og udgifter til tilbagetagelse og videresalg af varerne og eventuelle skader, som firmaet har lidt som følge af købers ophævelse af kontrakten.

 (iii) Bestemmelserne i paragraf 13 gælder uanset kontraktophør af en hvilken som helst årsag og særligt, men ikke begrænset til, kontraktophør af firmaet grundet accept af købers ophævelse af kontrakten.

(iv) Firmaet har ret til at udøve en generel tilbageholdelsesret eller retentionsret på alle varer eller dele heraf i firmaets besiddelse, som er købers ejendomsret (eller som er leveret til firmaet af køber) til et beløb af enhver størrelse, som tilkommer firmaet, og i henhold til en sådan tilbageholdelsesret eller ret er firmaet berettiget til uden varsel til køber at sælge alle eller enhver del af sådanne varer eller dele heraf privat eller på auktion eller på anden vis og at beholde udbyttet af salget til formindskelse af sådanne beløb og af alle omkostninger og udgifter, som firmaet har pådraget sig ved at skulle effektuere sådanne salg. Eventuel resterende balance efter dette eftergives til køber af firmaet. Efter et sådant salg overgår ejendomsretten over varerne til køberen af disse.

 

14. Varernes kvalitet, tilstand og beskrivelse

(i)   Firmaet garanterer (underlagt det følgende), at varerne produceret af dem er af gode materialer og god udførelse, og at elementer, som firmaet ikke har produceret, indgår i varerne med diligens, således at når køber skriftligt meddeler firmaet, at varerne ikke er blevet leveret, som før nævnt, hvis dette bevises, og forudsat at køber eller bruger ikke har manipuleret med varerne, erstatter eller reparerer firmaet efter eget valg og for egen regning sådanne varer eller godskriver sådanne varer for køber. Ovennævnte garanti gælder ikke, medmindre køber inden for 28 dage efter levering eller erstatning eller reparation af varerne, som køber har tilknytning til, skriftligt meddeler firmaet et eventuelt krav med hensyn til sådanne varer.

(ii) Undtagen vedrørende erstatningsansvar i forbindelse med død eller personskade som følge af firmaets uagtsomhed (hvilket erstatningsansvar firmaet accepterer med denne kontrakt) og undtagen vedrørende firmaets eventuelle erstatningsansvar som bevist i henhold til en specifik bestemmelse i kontrakten (forudsat at firmaet ikke har erstatningsansvar for indirekte eller resulterende tab, skade, omkostninger, juridiske omkostninger, erhvervsmæssige eller andre udgifter af nogen af, som køber eller tredjepart har pådraget sig eller lidt) er firmaet ikke pligtig over for køber at erstatte noget tab, skade, omkostninger, juridiske omkostninger, erhvervsmæssige og andre udgifter af nogen art, som køber eller tredjepart har pådraget sig eller lidt, det være sig direkte eller resulterende (herunder, men ikke begrænset til, eventuelle økonomiske tab eller andre tab i omsætning, fortjeneste, forretning eller goodwill) som følge af en eventuel tvist eller kontraktuel indblanden eller andre krav eller retsforfølgning foretaget eller gjort mod køber med hensyn til leveringen af varer til køber eller brugen af eller nogen anden transaktion af varerne af køber eller tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, krav af tredjepart, der påstår brud på deres intellektuelle ejendomsret), og firmaet er heller ikke ansvarlig på nogen måde for at håndtere sådanne tvister eller kontraktuel indblanden eller andre krav eller retsforfølgning. Køber betaler gældseftergivelse og holder firmaet og dets funktionærer, ansatte og agenter skadesløs til enhver tid og for ethvert sådant tab, skade, omkostning, juridiske omkostninger, erhvervsmæssige og andre udgifter.

(iii) Køber accepterer udtrykkeligt, at bestemmelserne i denne paragraf 14 opfylder kravene om rimelighed beskrevet i den britiske lov om urimelige kontraktbetingelser fra 1977 ("Unfair Contract Terms Act 1977"), og at køber undlader at påstå det modsatte på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden i tilfælde af eventuel tvist med firmaet angående firmaets erstatningsansvar herunder.

 

15. Returnerede varer

Returnering af varer accepteres ikke uden skriftlig godkendelse af firmaet, og alle returnerede varer er underlagt et gebyr på 10 % for genlagerføring.

 

16. Ingen fritagelse

Firmaets eventuelle manglende håndhævelse til enhver tid af nogle eller alle af disse vilkår og betingelser kan ikke opfattes som en fritagelse af disse eller af firmaets ret til at håndhæve disse.

 

17. Meddelelse

(i)   Enhver meddelelse eller andet dokument, der gives i henhold til kontrakten, skal være skriftlig og er givet på behørig vis, hvis det overdrages eller sendes pr.:     

        (a) Bud eller rekommanderet brev eller

        (b) Overdrages personligt eller            

      (c) Telex, fax eller andet elektroniske medie til partens adresse som angivet i bunden af dette dokument.

(ii) Alle meddelelser og dokumenter skal være på engelsk. Eventuelle meddelelser eller andre dokumenter betragtes som modtaget af adressaten to hverdage efter forsendelsesdatoen for meddelelsen eller andet dokument pr. post eller, hvor meddelelsen eller andet dokument gives pr. telex, fax eller andet elektronisk medie, samtidig med afsendelsen. Som bevis for meddelelsen eller andet dokument er det nok at vise, at den er blevet afsendt.

 

18. Engelsk ret

Disse vilkår og betingelser og den kontrakt, som de er en del af, reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med engelsk ret, og køber underkaster sig den ikke-eksklusive kompetence af de engelske domstole. Hvis nogen af disse betingelser eller dele heraf sættes ud af kraft eller ikke kan håndhæves af nogen lovgivning, som de er underkastet, eller af nogen regler eller love, er de sat ud kraft eller kan ikke håndhæves i den udstrækning, men ikke videre end det. Parterne vil forsøge omgående og i god tro at løse eventuelle tvister eller krav som følge af eller i relation til denne aftale gennem forhandlinger mellem de respektive øverste chefer hos parterne, som har myndighed til at løse disse. Hvis sagen ikke kan løses ved forhandling, vil parterne forsøge i god tro at løse tvisten eller kravet gennem alternativ konfliktløsning som anbefalet parterne af Centre for Dispute Resolution. Hvis sagen ikke kan løses ved alternativ konfliktløsning inden for 30 dage efter igangsættelse af denne procedure (eller en anden periode, der er enighed om), eller hvis den ene af parterne ikke ønsker eller ophører med at deltage i den alternative konfliktløsning, henvises tvisten til de engelske domstole.