流通政策

Mizuno Corporation – distributionspolicy

Träder i kraft: 1 juni 2016

Policy för produktsegmentering

 1. Mizuno förbehåller sig rätten att leverera vissa produkter (i synnerhet de med nya innovativa teknikfunktioner) enbart till vissa typer av kunder genom att segmentera produktlinjen utifrån rimliga kommersiella och entreprenörsmässiga grunder. Detta kan även gälla när nya modeller lanseras på den europeiska marknaden.

 2. Dessa specifika villkor träder i kraft från och med 1 juni 2016 och ändrar Mizunos respektive allmänna villkor för försäljningsleverans som gäller där respektive europeiska slutkund till Mizuno (kallas hädanefter ”Slutkunden”) bedriver sin affärsverksamhet (kallas hädanefter ”Allmänna villkor”).

 3. Att Slutkunden godkänner produkterna som Mizuno tillhandahåller efter att dessa Specifika villkor träder i kraft ska tolkas som att Slutkunden även godkänner dessa Specifika villkor.

 4. Mizuno förbehåller sig rätten att ändra och/eller rätta de Specifika villkoren i framtiden eller helt byta ut dem mot en nyare version (kallas hädanefter ”Ändring”) efter Mizunos eget gottfinnande, men förbinder sig att informera Slutkunden innan en sådan Ändring träder i kraft.

Rättslig grund

 1. Relevanta rättsliga ramar och regleringar, styrande rättsliga principer:
  1. Artikel 101–105 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (TFEU) vilket behandlar missbruk av marknadsdominanta positioner för kommersiella företag.
  2. Mizunos europeiska policy för produktsegmentering gällande slutkunder faller inom kategorin för vertikala relationer och eftersom vi agerar som tillverkare och leverantör av sportutrustning inom leveranskedjan på en högre nivå än en detaljhandlare är det en nedåtriktad relation för oss.
  3. Dessa vertikala åtaganden och kommersiella verksamheter granskas och undersöks utifrån de ovan nämnda artiklarna i TFEU mot bakgrund av Undantag för vertikala avtal om produktion och distribution (EU) från 20 april 2010 (VBER2010.
 2. Marknadsandelar/definition av den relevanta marknaden och dess relevans för Mizunos europeiska distributionsschema:
  1. I denna kontext är det ytterst viktigt att betona att alla dessa ovan nämnda europeiska och nationella antitrustlagar endast gäller för marknadsdominerande företag, såvida inte vertikala policyer, metoder och avtalsenliga arrangemang utgör ett allvarligt brott mot gällande antitrustlagar (dvs. så kallade grova överträdelser eller svarta klausuler i avtal eller andra kommersiella åtaganden mellan en leverantör och dess handlare).
  2. Principen om avtalsfrihet, som garanteras i Europeiska konventionen som en aspekt av varje kommersiella företagares entreprenörsmässiga frihet att forma sina verksamhetsrelationer efter eget gottfinnande, gäller för många små till medelstora företag inom Europeiska unionen. Det innebär att ägaren har rätt att neka till att göra affärer, eller avsluta sina affärer, med en befintlig kund utan att behöva ange ett skäl. I denna kategori finns ingen diskrimineringsfråga som måste tas i beaktande när affärspartner väljs. Inte heller finns ett krav att tillhandahålla vissa produkter till någon eller tvingas av tvingande lagar att leverera till vissa handlargrupper.
   1. Sådan frihet finns dock inte längre, eller begränsas av gällande kartellagstiftning, om vissa trösklar (= marknadsandelar) överskrids. Grundprincipen är att en marknadsandel som överskrider 30 % inom den definierade produktmarknaden och den geografiska marknaden skulle skapa en marknadsdominerande position.
  3. Eftersom Mizuno INTE har en marknadsandel på över 30 % och därmed inte innehar en marknadsdominerande position gäller EU-lagarna, enligt vilka en policy om produktsegmentering är tillåtet.