運営ポリシー

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER, MIZUNO CORPORATION (STORBRITANNIEN)

1. Definitioner

I dessa bestämmelser:

är ”Företaget" Mizuno Corporation (Storbritannien), Mizuno House, 612 Reading Road, Winnersh, Wokingham, Berkshire RG41 5HE. ”Köparen” är det företag, den firma eller den enskilda representant som specificeras på nästa sida. ”Varorna” är de produkter, inklusive alla golf- och sporttillbehör, som ska tillhandahållas av företaget.

 

2. Tillämpning av bestämmelserna

Alla ordrar accepteras endast på de villkor som redovisas nedan. Köparen accepterar att dessa villkor reglerar relationerna mellan köparen och företaget och utesluter alla andra villkor. Inga variationer eller modifieringar av dessa villkor eller av avtalet är giltiga om de inte har avtalats skriftligen av en av de högre cheferna eller av företagets vd..

 

3. Försäljningsvillkor

Köparen bekräftar härmed sin kännedom om att varorna har exklusiva egenskaper och får stora fördelar av företagets noggranna urval av detaljhandelsbutiker. De varor som tillhandahålls av företaget får endast säljas av köparen till allmänheten via köparens egna detaljhandelsbutiker. Köparen får inte, utan företagets föregående skriftliga tillstånd, sälja eller på annat sätt avyttra varorna till någon annat grossistverksamhet eller detaljhandelsbutik, annan distributör eller via postorder. Vid brott mot denna bestämmelse har företaget rätt att upphöra med leveranserna till köparen av fler varor, oavsett om dessa redan har beställts eller inte.

Köparen måste driva en genuin permanent golf- eller sportbutik där konsumenter kan titta på, undersöka, testa och köpa Mizuno-produkter.

Köparen måste anställa tillräckligt med personal med lämpliga kunskaper om Mizunos produkter för att säkerställa att den kundservice som tillhandahålls till konsumenterna står i proportion till Mizunos-produkternas och -varumärkets premiumimage.

 

4. Framställningar

Ingen anställd eller representant för företaget, annat än en högre chef för företaget, har behörighet att göra uttalanden, utfärda garantier för eller göra framställningar beträffande varorna. Köparen har därmed inte rätt att förlita sig på, eller försöka förlita sig på, något uttalande, någon garanti eller någon framställning som har framförts av en anställd eller representant för företaget, annat än då framförandet görs av en högre chef.

 

5. Priser

Priset på de varor som tillhandahålls ska vara det relevanta pris som anges i företagets prislista som är aktuell vid leveransdatumet och företaget förbehåller sig rätten att ändra prislistan från tid till annan utan föregående meddelande. Alla priser anges exklusive moms. Köparen måste skriftligen registrera alla fakturafrågor hos företaget inom 28 dagar från fakturadatumet. Därefter förfaller fakturan till betalning den ursprungliga förfallodagen.

 

6. Villkor

(i)     Företaget har rätt att fakturera köparen för varornas pris på leveransdatumet och när som helst därefter om inte varorna ska hämtas av köparen eller köparen felaktigt misslyckas med att ta emot varorna när de levereras, i vilket fall företaget har rätt att fakturera köparen för priset när som helst efter att företaget har meddelat köparen att varorna är redo för hämtning eller (efter hur situationen ser ut) företaget har tagit emot varorna.

(ii)     Köparen ska betala priset för varorna (utan avdrag eller kvittning) i slutet av den månad som följer på datumet för företagets faktura eller enligt de villkor som specificeras på nästa sida om dessa skiljer sig åt, oaktat att leverans kanske inte har ägt rum och äganderätten till varorna inte har övergått till köparen. Tidpunkten för betalning av priset är av avgörande betydelse för avtalet. Kvitton för betalningar utfärdas endast på begäran.

(iii)    Om köparen misslyckas med att göra en betalning på förfallodagen har företaget, utan förfång för någon annan rättighet eller gottgörelse tillgänglig för företaget, rätt att: a) avbryta avtalet eller skjuta upp eventuella vidare leveranser till köparen, b) beslagta alla betalningar som har gjorts av köparen för varorna (eller för varor som har tillhandahållits under något annat avtal mellan köparen och företaget) efter vad företaget kan anse som lämpligt (oaktat förmodade beslag utförda av köparen), c) debitera en administrationsavgift för eventuella returnerade obetalda check- eller direktbetalningstransaktioner och d) debitera köparen ränta (både före och efter eventuellt domslut) på det obetalda beloppet med en räntesats om 3 % per år utöver Lloyds Bank basränta från tid till annan till dess att full betalning har erhållits. Vid beräkningen av ränta betraktas en del av en månad som en full månad.

 

7. Rabatter

Eventuell rabatt för snabb betalning som redovisas på nästa sida kan endast dras fördel av då betalningen görs det specificerade datumet. Tillämpliga rabatter kan endast utnyttjas på varorna och under inga omständigheter kan rabatt utnyttjas för extraavgifter som avgifter för ändringar, reparationer eller frakt.

 

8. Orderläggning

Alla order är föremål för accept från företagets sida och tillgängligheten på varor. Accept av en order utgör ingen garanti från företaget för leverans av varorna och företaget förbehåller sig rätten att avbryta en order utan ansvar för att de varor som har begärts av köparen inte finns tillgängliga. Order som understiger ett värde om 2 500 SEK blir föremål för företagets administrativa avgift av standardtyp som gäller på leveransdagen.

 

9. Leveransdatum

Leverans ska ske så snart som möjligt efter orderläggningen men inget ansvar tas för eventuella förluster som kan uppstå till följd av sen leverans. Leveransdatumen är endast att betrakta som allmän information.

 

10. Förlust av varor under transport

Anspråk till följd av skador som uppstår under transport ska meddelas skriftligen till företaget inom sju dagar efter mottagandet av varorna och vid förlust av varor under transport måste det skriftliga meddelandet lämnas till företaget inom fjorton dagar från det leveransdatum som visas på relevant faktura eller relevanta fakturor.

 

11. Risk

Risken för förlust eller skada av någon typ för varorna övergår till köparen vid leverans av varorna till den plats som har angetts av köparen. I fall då detta villkor uttryckligen har varierats med ett separat avtal mellan företaget och köparen ska dock villkoren i avtalet gälla.

 

12. Ändring av produktserier

De produktserier som anges häri eller i företagets broschyrer kan blir föremål för företagets tillbakadragande eller ändring utan föregående meddelande och företaget förbehåller sig rätten att göra modifieringar utan ansvar gentemot köparen.

 

13. Äganderätt

(i)     Företaget kvarstår som ägare av varorna, vars äganderätt inte övergår till köparen, och köparen ska förvara alla varor som har levererats till köparen som depositarie för företaget tills företaget i sin helhet har mottagit, i kontanter eller i tillgängliga medel, full betalning för priset på varorna och alla andra varor som det har avtalats att företaget ska sälja till köparen och för vilka betalning därmed ska erläggas (oavsett om varorna tillhandahålls i delleveranser och vissa har betalats av köparen) och till denna tidpunkt ska köparen förvara varorna separat eller på annat sätt för att säkerställa att varorna tydligt kan identifieras som företagets egendom och på företagets begäran antingen kan skickas tillbaka till företaget eller kan återtas av företaget för vidare försäljning.

(ii) Vid eventuell vidareförsäljning av varorna av företaget enligt bestämmelserna i paragraf (i) ovan, i de fall intäkterna från försäljningen överskrider priset på tillgodohavandet för priset på varorna som köparen är skyldig företaget, ska företaget betala detta överskott till köparen med avdrag för kostnader och utgifter för återtagandet och vidareförsäljningen av varorna och eventuella skador som företaget har åsamkats till följd av att köparen inte har hållit sin del av avtalet.

 (iii)                          Bestämmelserna i paragraf 13 gäller även om avtalet sägs upp, oavsett anledning och särskilt, men utan begränsning till, företagets uppsägning av avtalet vid accept av att köparen inte utför sina avtalsenliga skyldigheter.

(iv) Företaget har rätt att utöva en allmän panträtt eller retentionsrätt för alla varor och alla delar därav i företagets besittning som är köparens egendom (eller som tillhandahålls till företaget av köparen) för vilka belopp som helst som köparen är skyldig företaget, och till följd av denna panträtt eller retentionsrätt har företaget rätt att utan föregående meddelande till köparen sälja alla eller några av dessa varor eller delar därav privat eller på auktion eller på annat sätt och att behålla intäkterna från försäljningen, exklusive sådana belopp och alla kostnader och utgifter som företaget ådragit sig vid genomförandet av nämnda försäljning. Eventuellt tillgodohavande som kvarstår härefter ska efterskänkas av företaget till kunden. Vid sådan försäljning ska rätten till varorna övergå till köparen.

 

14. Varornas kvalitet, skick och beskrivning

(i)   Företaget garanterar (föremål för vad som nämns nedan) att de varor som företaget producerar tillverkas med bra material och hantverk och att skälig omsorg tillämpas vid montering eller infogande av föremål som inte har tillverkats av företaget och följaktligen kommer företaget, då köparen underrättar företaget skriftligen om att varorna inte har levererats enligt ovan och om detsamma fastställs och förutsatt att köparen eller användaren inte har manipulerat varorna, på egen bekostnad och efter eget gottfinnande att ersätta eller reparera sådana defekta varor eller kreditera köparen för kostnaden för sådana varor. Ovanstående garanti gäller endast då köparen inom 28 dagar från leverans, utbyte eller reparation av berörda varor har underrättat företaget skriftligen om sina anspråk rörande dessa varor.

(ii) Med undantag för ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår till följd av företagets försumlighet (ett ansvar som företaget accepterar häri) och med undantag för företagets ansvar, om något, som fastställs enligt en specifik bestämmelse i avtalet (förutsatt att företaget inte har något sådant ansvar för indirekt eller efterföljande förlust, skada, kostnad, juridisk kostnad, professionell eller annan omkostnad av någon typ som köparen eller tredje part har åsamkats eller ådragit sig), har företaget inget ansvar gentemot köparen för någon förlust, skada, kostnad, juridisk kostnad, professionell eller annan omkostnad av någon typ som köparen eller tredje part har åsamkats eller ådragit sig, oavsett om denna är av direkt eller efterföljande typ (inklusive, men inte begränsat till, ekonomisk förlust eller annan omsättningsförlust, vinst, uppdrag eller goodwill) som uppstår till följd av en tvist eller avtalsskadegörande eller andra anspråk eller åtgärder som framställs eller vidtas gentemot köparen för tillhandahållandet av varorna till köparen eller användning av eller annan hantering av varorna av köparen eller tredje part (inklusive, men inte begränsat till, anspråk från tredje part som yrkar på kränkning av dess immateriella rättigheter) och företaget ansvarar inte heller på något sätt för hanteringen av sådana tvister eller avtalsskadegörande eller andra anspråk eller åtgärder. Köparen ska vid alla tidpunkter ansvara för alla sådana förluster, skador, kostnader, juridiska kostnader, professionella och andra omkostnader och hålla företaget, dessa tjänstemän, anställda och representanter skadelösa.

(iii) Köparen samtycker uttryckligen till att bestämmelserna i denna paragraf 14 uppfyller kraven på skälighet som specificeras i Unfair Terms Act 1977 och att denne inte kommer att anföra motsatsen vid något framtida datum i händelse av tvist med företaget rörande företagets ansvar härunder.

 

15. Varuretur

Ingen retur av varor accepteras utan skriftligt godkännande av företaget och alla returnerade varor är föremål för en returavgift på 10 %.

 

16. Inga rättigheter avstås

Företagets underlåtenhet att vid något tillfälle genomdriva något eller samtliga dessa villkor och bestämmelser ska inte tolkas som att företaget avstår får desamma eller sin rätt till att genomdriva dem.

 

17. Meddelanden

(i)   Alla meddelanden eller andra dokument som ska tillhandahållas enligt avtalet ska vara skriftliga och ska anses som överlämnade i vederbörlig ordning om:     

        (a) de skickas som A-post eller i rekommenderat brev eller

        (b) levereras personligen eller            

      (c) skickas via telex, fax eller annat elektroniskt medium till den andra partens adress som visas i det här dokumentets fotnot.

(ii) Alla sådana meddelanden och dokument ska författas på engelska. Alla sådana meddelanden eller dokument ska bedömas ha tagits emot av adressaten två arbetsdagar efter avsändandedatumet för meddelandet eller dokumentet via post eller, om meddelandet eller ett annat dokument har skickats via telex, fax eller annat elektroniskt medium, samtidigt som sändningen skedde. För att bevisa att ett meddelande eller annat dokument har avsänts räcker det att bevisa att det har skickats.

 

18. Engelsk lagstiftning

Dessa villkor och bestämmelser och det avtal som de är en del av ska regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag och köparen underkastar sig engelska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion. Om någon av dessa bestämmelser, eller någon del därav, bedöms som ogiltig eller ej verkställbar enligt någon lagstiftning som den är föremål för eller någon regel eller lag, ska den ogiltigförklaras eller betraktas som ej verkställbar i denna utsträckning men inte längre. Parterna ska i god tro försöka lösa eventuella tvister och anspråk som kan uppstå till följd av eller i relation till det här avtalet utan dröjsmål och via förhandlingar mellan parternas respektive högre ledning som har behörighet att lösa sådana tvister. Om frågan inte kan lösas via förhandlingar ska parterna i god tro försöka lösa tvisten eller anspråket via alternativ tvistlösning som rekommenderas parterna av centrumet för tvistlösning. Om frågan inte har kunnat lösas med en sådan procedur inom 30 från initieringen av densamma (eller annan sådan tidsperiod som kan avtalas) eller om en av parterna inte vill delta, eller slutar att delta, i proceduren ska tvisten hänvisas till engelsk domstol.